Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9897345

צור קשר

Web-site@k2.dalia.org.il

שלח דוא"ל

הודעה לעיתונות


מועצת הבינ"ל לאדם והביוספרה של אונסקו הכריזה הבוקרעל "מרחב רמת מנשה" 

כמרחב ביוספרי בישראל.

המועצה מכונסת בדרזדן שבגרמניה ואתמול בערב, יום ד', 29/6/12, העניקה

לישראל כבוד גדול עם ההכרזה על המרחב הביוספרי במגידו


"המרחב הביוספרי מהווה שיטת ניהול מוניציפאלית אזורית חדשנית ששמה

דגש על המשך התפתחות האדם תוך מחויבות גדולה לשמירה על ערכי נוף טבע

ומורשת ודאגה להעברתם גם לדורות הבאים"


המועצה האזורית מגידו מבקשת להעצים את תושביה ואת בעלי העניין והקניין בתחום המרחב הביוספרי, באמצעות

הציבור המתווה מדיניות ומבקר את ביצועה.

אחרי שנה של דיונים בשיתוף הציבור נתקבלו הסכמות על פיהם פועל המרחב לקידום שמירה וקיום החקלאות

ולהגנה על השטחים הפתוחים ועל המגוון הביולוגי. המועצה האזורית מקדמת במהלכיה איזון בין הפיתוח לבין השימור

וטיפוח הערכים האקולוגיים, ההיסטוריים- תרבותיים והקהילתיים כמענה לצרכי התושבים

והישובים לדור הזה ולדורות הבאים.

ראש המועצה האזורית מגידו, חנן ארז, המשיך ומוביל את יצירת הדגם החדש של מערכת מוניציפאלית, המגדיר

מחדש תפקידיה של המועצה האזורית ואת אחריותה בניהול מגוון מרכיבי החיים החברתיים והטבעיים באזור.

לדבריו: "טיפוח המורשת, רוח המקום ושיתוף הציבור, הנם מרכיבים מרכזיים ומכריעים בתהליכי המשילות האזורית.

על כן פועלת המועצה לקידום שיתוף הציבור במנגנוני הפעולה הייחודיים למרחב הביוספרי ".

לתהליך בניית ההסכמות ותכנון המרחב חברו: תושבי המועצה, הקרן הקיימת לישראל, רשות הטבע והגנים,

החברה להגנת הטבע, משרדי החקלאות, הגנת הסביבה, החינוך, הפנים - מינהל התכנון ומפע"ם, הרווחה והשירותים החברתיים, החברה הממשלתית לתיירות, החטיבה להתיישבות, הרשות לפיתוח הגליל, מכון השל, מרכז המועצות

האזוריות, צה"ל, שב"ס, כביש 6, חברת החשמל, מחוז צפון יחד עם גופי תכנון ושיתוף ציבור – לצוותי עבודה

משותפים בניהול התושבים על בסיס החלטות דמוקרטיות ללא מעמד יתר.

להכרה כמרחב ביוספרי ע"י אונסקו קדם מהלך אישור ע"י ועדת האדם והביוספרה של אונסקו הפועלת במשרד החינוך

תחת חסות הוועד הישראלי לאונסקו בראשות פרופסור אוריאל ספריאל.

לפרטים: יעל ברניר – דוברת המועצה 0523790613

dalia abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות